Bezwaar maken hoe doe je dat?
Voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst, downloaden.

Bespaar tijd, onderzoek en geld! De bezwaarschrift belastingdienst is opgesteld volgens de richtlijnen van de belastingdienst. Deze kunt u downloaden in een Word document die u zelf kunt aanpassen aan uw eigen situatie. Wij vragen een kleine bijdrage van € 12,50 voor deze kant en klare bezwaarschrift voorbeeld. Na de betaling kunt u meteen de bezwaarschrift voorbeeld downloaden en gebruiken. U kunt online betalen met Ideal of Paypal.


Binnen 5 minuten klaar! Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift.

Een bezwaarschrift of een beroepschrift  indienen, hier vindt u alle informatie die u nodig heeft om een goede bezwaarschrift of beroepschrift op te stellen. Ook kunt u kant en klare voorbeelden van bezwaarschriften downloaden.  


Voor welke type bezwaar kunt u deze gebruiken?

 • Bezwaarschrift omzet belasting
 • Bezwaarschrift kinderopvangtoeslag
 • Bezwaarschrift WOZ
 • Bezwaarschrift inkomstenbelasting
 • Bezwaarschrift navorderingsaanslag
 • Bezwaarschrift belastingdienst
 • Bezwaarschrift parkeerboete

Bezwaarschrift belastingdienst waarom deze website en hoe kunt u zelf bezwaar maken?


U bent het niet eens met een aanslag of beschikking? In de wet is vastgelegd, dat u tegen bepaalde beslissingen bezwaar kunt maken door middel van een bezwaarschrift. U kunt een bezwaarschrift indienen tegen een beslissing van de belastingdienst.


Ook als ondernemer kunt u bezwaar maken tegen het bedrag dat u hebt aangegeven en betaald bij de aangifte omzetbelasting.  Als u het niet eens bent met zo’n voor bezwaar vatbare beslissing van de Belastingdienst, kunt u een bezwaarschrift belastingdienst indienen.  


Bezwaar maken is niet moeilijk u moet alleen weten hoe!


Als u het vervolgens niet eens bent met de reactie van de Belastingdienst op uw bezwaar, kunt u in beroep gaan.


Op deze website  kunt u lezen hoe de bezwaar- en beroepsprocedures in elkaar zitten en hoe u een bezwaarschrift belastingdienst kunt schrijven en indienen.


U kunt ook kant en klare voorbeelden van bezwaarschriften downloaden.Bezwaarschrift belastingdienst, wat staat er allemaal in?


Het is belangrijk dat uw bezwaarschrift alle gegevens bevat die de Belastingdienst nodig heeft om een beslissing te kunnen nemen over uw bezwaar. Breng alle argumenten naar voren die volgens u van belang zijn. Hierna vindt u een opsomming van de elementen die een goed bezwaar in ieder geval bevat. Maak duidelijk dat u bezwaar maakt.


Begin uw bezwaarschrift met:


“Hierbij maak ik bezwaar tegen ...”. Dan is in een oogopslag duidelijk dat uw brief een bezwaarschrift is. Naam, adres en telefoonnummer Geef duidelijk aan wie het bezwaarschrift indient. Als u voor uzelf een bezwaarschrift indient, vermeldt u uw naam, adres en telefoonnummer.


Geef een adres in Nederland op. Als u namens iemand anders een bezwaarschrift indient, dus als u gemachtigd bent, dan vermeldt u niet alleen naam en adres van de persoon voor wie u een bezwaarschrift indient, maar ook uw eigen naam, adres en telefoonnummer.
Geef een duidelijke omschrijving van de beslissing waartegen uw bezwaar is gericht.


Van belang daarbij kunnen zijn:


 • het soort document waarin de beslissing aan u is meegedeeld.
 • Bijvoorbeeld: een aanslag, een voorlopige aanslag, een naheffingsaanslag, een navorderingsaanslag, een brief of een beschikking;
 • de dagtekening als het gaat om een beslissing of beschikking;
 • het soort belasting waartegen u bezwaar maakt. Bijvoorbeeld: omzetbelasting,inkomstenbelasting;
 • het aanslagnummer als het gaat om een aanslag, en het belasting jaar
 • waarop de aanslag betrekking heeft;
 • het aangifte tijdvak en de dagtekening van de aangifte als het gaat om een betaling op aangifte;het loon- of uitkeringstijdvak en de naam van de inhoudingsplichtige als het gaat om een inhouding van belasting
Motivering van uw bezwaarschrift belastingdienst.


In een goed bezwaarschrift staat niet alleen dat u wil bezwaar maken en waartegen u bezwaar maakt, maar ook waarom u bezwaar maakt. Het antwoord op dit waarom is de motivering van uw bezwaar. Als u in tijdnood bent omdat de termijn voor het verzenden al bijna is verstreken, kunt u het beste een niet gemotiveerd indienen waarin u verzoekt om uw bezwaren later te mogen motiveren of toelichten. Rechtstreeks beroep Als u denkt dat het niet zal leiden tot een andere beslissing van de Belastingdienst kunt u de Belastingdienst vragen om in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de belasting rechter.

Rechtstreeks beroep bij de belasting rechter is mogelijk als alle informatie en gedachten tussen u en de Belastingdienst al zijn uitgewisseld en u het toch niet met de Belastingdienst eens bent geworden. Geef in uw verzoek aan waarom u vindt dat dit het geval is.


Als de Belastingdienst met uw verzoek om rechtstreeks beroep instemt, dan wordt uw bezwaar aangemerkt als een beroepschrift en wordt het meteen doorgezonden naar de belastingrechter.

U ontvangt dan een rekening voor het griffierecht dat u moet betalen. Wijst de Belastingdienst uw verzoek om rechtstreeks beroep af, dan wordt uw bezwaar als een gewoon behandeld. Tegen deze afwijzing kunt u bij de belastingrechter niet in beroep gaan. Dit is pas mogelijk nadat de Belastingdienst een beslissing heeft genomen over uw bezwaar. Vergoeding van kosten Als de Belastingdienst bij de vaststelling van de aanslag of beschikking een fout heeft gemaakt, kunt u een vergoeding krijgen voor de kosten die u noodzakelijkerwijs heeft gemaakt voor uw bezwaar.

Bezwaar, beroep of verzoek.


Het grote verschil tussen bezwaarschrift en verzoekschrift is dus, dat u bij een verzoekschrift geen mogelijkheden meer heeft om verder te procederen bij de belastingrechter, als u het niet eens bent met het antwoord op uw verzoek.


Waaraan moet een goed bezwaarschrift belastingdienst voldoen?


U moet uw bezwaarschrift op tijd opsturen naar de Belastingdienst. Bovendien moet het nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Als het bezwaarschrift niet aan die voorwaarden voldoet, zal de Belastingdienst u eerst in de gelegenheid stellen om de gebreken in te herstellen.


U krijgt hiervoor extra tijd: de inzendtermijn wordt verlengd. Uw bezwaar wordt vervolgens gewoon in behandeling genomen. Bijvoorbeeld: u maakt in een bezwaar niet duidelijk tegen welke aanslag of beschikking u bezwaar maakt. Dit is een vormfout. De Belastingdienst zal u dan vragen om aan te geven tegen welke aanslag of beschikking uw  bezwaar is gericht. Als u langer dan zes weken nodig heeft voor het opstellen van uw beroepschrift, bijvoorbeeld omdat u de resultaten van een onderzoeksrapport afwacht, dan kunt u binnen zes weken een brief sturen naar de rechtbank waarin u aankondigt dat u beroep wilt instellen.


Zo’n brief heet: een pro forma beroepschrift. In die brief geeft u aan dat u het niet eens bent met de uitspraak en waarom u meer tijd nodig heeft voor uw beroepschrift. Stuur een kopie van de uitspraak mee.


U krijgt dan bericht van de rechtbank waarin een termijn wordt gesteld voor het aanvullen van uw pro forma beroepschrift. Als u de gebreken in niet herstelt, of als u te laat bent met het indienen van uw bezwaar, kan de Belastingdienst uw aanvraag “niet-ontvankelijk” verklaren. Dat betekent dat uw bezwaar niet meer de status van een bezwaarschrift heeft. En tegen een beslissing op een verzoekschrift kunt u niet in beroep gaan!  Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat u aan de voorwaarden voldoet.


Wees op tijd


U moet binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag of de beschikking indienen. Uw bezwaar is tijdig ingediend als u het binnen zes weken op de post heeft gedaan en het niet later dan een week na afloop van die termijn is ontvangen. Alleen als u door bijzondere omstandigheden te laat bent, kunt u nog wel indienen.

Let op!


Voor elke aanslag of beschikking afzonderlijk geldt de inlever termijn van zes weken.


Bezwaarschrift belastingdienst maken  in het Nederlands


Het moet bij voorkeur in het Nederlands zijn geschreven. Als het in een andere taal is geschreven, kan de Belastingdienst u vragen om een vertaling. Onderteken altijd! Bezwaarschirft indienen door uzelf of door gemachtigde U kunt zelf indienen tegen een aanslag of beschikking die u heeft ontvangen. Maar u kunt ook iemand machtigen om namens u bezwaar te maken. Machtigen doet u eenvoudig door een brief te schrijven en te ondertekenen.


Bijvoorbeeld: “Hierbij machtig ik mevrouw P. te X om voor mij in te dienen”. Geef deze brief aan de persoon die u wilt machtigen. Uw gemachtigde moet op verzoek van de Belastingdienst de machtiging kunnen laten zien. Bezwaar, beroep of verzoekBewijsstukken meesturen om de Belastingdienst te overtuigen van uw gelijk, is het verstandig zo veel mogelijk stukken bij te voegen die als bewijs of als extra argument kunnen dienen. Indien u het niet eens bent over een beslissing over inkomstenbelastingen dan kunt u een bezwaarschrift belastingdienst daarvoor gebruiken.


Maar verplicht is het bijvoegen van zulke “bewijsstukken” niet.


Adres in Nederland


Als u in Nederland woont, kunt u gewoon uw eigen adres opgeven. Maar als u in het buitenland woont, moet u een adres in Nederland opgeven waar de Belastingdienst uw post heen kan sturen.


Download hier uw voorbeeld bezwaarschrift belastingdienst

Ondernemers


Voor ondernemers gelden andere belastingregels en verplichtingen!

Niet eens met een beslissing van de belastingdienst?Dan kunt u bezwaar maken!


Bezwaarschrift belastingdienst.nl